LyluahBestaat er een gevoel dat een vorig bestaan ​​gevangen blijft zitten in een opgeloste kwestie

Bestaat er een gevoel dat een vorig bestaan ​​gevangen blijft zitten in een opgeloste kwestie

Bestaat er een gevoel dat een vorig bestaan ​​gevangen blijft zitten in een opgeloste kwestie?

waardoor de overdracht van de zegeningen ervan wordt belemmerd? Ervaart u een soortgelijk gevoel dat je wordt tegengehouden door je vorige leven?

Nadat je een eerdere incarnatie met succes hebt opgelost, ervaar je vaak een merkbare verschuiving in energie. De eens stagnerende kracht maakt plaats voor een dynamisch momentum, een naadloze stroom die een rijk van hernieuwde bevrijding en eindeloos potentieel opent.
De fouten die je in je vorige bestaan ​​hebt gemaakt.

Het verlangen van alle kennis en zegeningen die je tijdens één leven hebt verworven, is om harmonieus samen te smelten met je eeuwige ziel en naast je te reizen in toekomstige incarnaties. In het geval dat een van je vorige levens verstrikt blijft in onopgeloste zaken, waardoor de overdracht van zijn gaven wordt belemmerd, zal dat specifieke leven ernaar streven je bewustzijn binnen te dringen door je deze onopgeloste problemen in je huidige bestaan ​​voor te leggen. Door er bewust voor te kiezen om deze uitdagingen aan te gaan en de genezing ervan te vergemakkelijken, kun je de wijsheid verwerven die nodig is om te voorkomen dat je fouten uit het verleden herhaalt, waardoor je jezelf bevrijdt van de last van het opnieuw beleven van de onaangename omstandigheden die gedurende talloze levens zijn blijven bestaan.
Het aangeboren vermogen om zichzelf van binnenuit te genezen.

Het gebruik van symbolische taal kan ons helpen de oorsprong van een fragment van onze identiteit uit een vorig bestaan ​​te onderscheiden. In dit proces verbindt een metaforische zilveren draad het huidige zelf met een vorig leven, waardoor we naar een andere tijd en plaats worden getransporteerd. Om aan deze reis te beginnen, vraagt ​​u de begeleiding van je Innerlijke Genezer aan, die je zal helpen bij het volgen van het pad van de zilveren draad om het verhaal van dat specifieke leven te ontdekken.

Het doel is niet om je analytische vaardigheden te gebruiken, maar eerder om de passie en het enthousiasme van het verhaal vanuit je kern te omarmen. Herinneringen aan vorige levens worden diep in je ziel opgeslagen, waardoor je er gebruik van kunt maken door je innerlijke wereld te verkennen en gebruik te maken van de wijsheid die in je fysieke wezen aanwezig is. Wanneer een verhaal uit een vorig leven naar voren komt en je openstaat om je rationele, logische denken tijdelijk opzij te zetten om het energetische pad te volgen terwijl je je bezighoudt met de wijsheid die in je hart woont, onthullen de ingewikkeldheden van dat specifieke bestaan ​​zich doorgaans met grote snelheid.

Sta jezelf toe om volledig onder te dompelen in het tijdperk van je vorige bestaan.

Wanneer je het rijk van een vorig bestaan ​​betreedt, wordt het logisch om je kleding aan te passen om naadloos op te gaan in de individuen van dat tijdperk en echt de essentie van het leven in die periode te ervaren. Afhankelijk van de specifieke situatie kunt je zelfs je geslacht en leeftijd veranderen. Het is absoluut noodzakelijk om jezelf volledig onder te dompelen in het verhaal van dat tijdperk, want alleen door deze volledige onderdompeling kun je betekenisvolle transformaties teweegbrengen.

Na het bepalen van jouw gewenste uitstraling is het essentieel om op een diepgaand niveau aan te sluiten bij de heersende tijdsgeest. In plaats van je huidige perspectieven, politieke voorkeuren, maatschappelijke normen of opvattingen over wat acceptabel en eerlijk is op te leggen aan het huidige tijdperk, moet je vertrouwd raken met de normen van die specifieke tijd. Het is niet nodig om een ​​checklist met criteria nauwgezet door te nemen of op verschillende vragen te reageren. Geef je in plaats daarvan over aan de invloed van het tijdperk en je Innerlijke Genezer, en sta jezelf toe de cruciale aspecten van die specifieke tijd en locatie in je op te nemen.
Ervaar het verhaal van je vorige bestaan.

Om een ​​terugkerend patroon uit een vorig leven aan te pakken, is een soortgelijke aanpak nodig als bij het genezen van een patroon uit de kindertijd. Het houdt in dat we de ontwikkelingsfase van het kind begrijpen en zijn angsten en verlangens in de juiste context plaatsen. Op dezelfde manier is het in het geval van een vorig leven van cruciaal belang om voldoende context te verzamelen om de vooroordelen van het huidige zelf opzij te zetten. Dit maakt een duidelijke observatie mogelijk van de emoties, overtuigingen en patronen die het huidige zelf belemmeren om een ​​oplossing te vinden met ervaringen uit het verleden.
Bij aankomst doet zich de gelegenheid voor om het verhaal dat het zelf vanaf dat specifieke moment met zich meedraagt, werkelijk te voelen. Neem deel aan een verkenning van het levensverhaal terwijl je jezelf volledig onderdompelt in de realiteit van dat tijdperk, terwijl je je bewust blijft van fundamentele waarheden over zielen en hun doel. Het kan lijken alsof een groot aantal aspecten tegelijkertijd in iemands bewustzijn moeten worden gehouden, maar als je het met een oprechte intentie benadert in plaats van met analytisch denken, komt het vermogen daartoe vaak vanzelf.

Binnen enkele ogenblikken kun je doorgaans de essentie van het tijdperk waarin je bent overgegaan aanboren en het verhaal van je vorige bestaan ​​ontrafelen. Het is van cruciaal belang om niet al te veel in het verhaal op te gaan, maar om jezelf volledig onder te dompelen in de mate dat je het perspectief van dat leven begrijpt en de redenen voor de onopgeloste aard ervan begrijpt of voelt. Als je dit eenmaal hebt bereikt, kun je doorgaan naar de volgende fase: het identificeren van de belangrijke kruispunten van dat specifieke bestaan.
Voer een grondig onderzoek uit naar de grondoorzaken van de opgetreden fouten.

Op welk moment werden de zaken slechter? Wanneer was het kritieke moment of de cruciale gebeurtenis die leidde tot de eeuwige voortzetting van dit bestaan? Raadpleeg je Innerlijke Heler voor hulp bij het ontdekken hiervan. Laat ze u naar het definitieve geval sturen, het moment waarop een alternatieve beslissing had kunnen worden genomen, die tot een geheel andere uitkomst had kunnen leiden.

Probeer in dit geval de interferentie van je gedachten tot een minimum te beperken. Het geschikte en definitieve moment kan je overrompelen. Het is precies op dit moment waarop het zelf uit een vorig bestaan ​​kan worden geholpen bij het nemen van een alternatieve beslissing en uiteindelijk het beëindigen van hun leven.
Dichtbij.

Wanneer je een verontrustende herinnering uit je vroege jaren opnieuw bezoekt, is het geen kwestie van het veranderen van de chronologische volgorde; de tijd zelf blijft onveranderd. De transformatie ligt eerder in de manier waarop je vroegere zelf de gebeurtenis waarneemt en ermee in verband staat, waardoor het wordt bevrijd van de beperkingen van een achterhaald verhaal dat je vermogen belemmert om het huidige moment in de volle omvang te omarmen.
Genezing brengen in iemands vorige bestaan.

Nadat je het cruciale moment hebt geïdentificeerd, concentreer je je op het intuïtief aanvoelen van het specifieke gebied waarop je huidige zelf de vrije wil moet uitoefenen om een ​​transformatie tot stand te brengen. Bepaal wat moet worden opgelost, bevrijd of opgelost om de voltooiing van het leven tot stand te brengen. Houd er rekening mee dat zolang je consistent blijft met de logica, het tijdsbestek en de setting van het verhaal, je over voldoende flexibiliteit beschikt om wijzigingen aan te brengen.

Door een veilige omgeving te bieden waarin het vroegere zelf diepe emoties kan ervaren, kan men effectief helpen bij het genezingsproces dat in het verleden mogelijk werd belemmerd.
Eén optie is om jezelf persoonlijk voor te stellen aan iemand anders uit die tijd, iemand die over de kennis, aanmoediging of advies beschikt die je kan helpen.
Net zoals je een gewond kind zou helpen bij het herschrijven van zijn of haar verhaal, heb je het vermogen om terug te stappen in je eigen kindertijd en de rol van een andere ouderfiguur op je te nemen.
Het kan een grote hulp zijn om jezelf te helpen bij het verhelderen van een overtuiging die heeft geresulteerd in keuzes die niet goed aansluiten bij je authentieke zelf en oprechte verlangens.
Onderzoek de onderliggende angst of overtuiging die het zelf drijft en identificeer de noodzakelijke steun om het doel op authentieke wijze te omarmen en zijn pad lief te hebben. Jouw verantwoordelijkheid is om de verzoening ervan met zijn leven te vergemakkelijken, in het besef dat het zelf geen eeuwig bestaan ​​vereist, noch dat zijn reis in lijn moet liggen met jouw geïdealiseerde noties van een perfect bestaan. De wonden uit vorige levens die genezing vereisen, zijn afhankelijk van de punten waarop het verhaal stagneert.

 

Houd er rekening mee dat wanneer u verbinding maakt met uw diepste wezen, u het vermogen bezit om te verkennen, risico’s te nemen en van uw fouten te leren. Laat je tijdens het verkennen van je vorige incarnaties niet belemmeren door het nastreven van een ideale oplossing. Grijp in plaats daarvan de mogelijkheid aan om met verschillende concepten te experimenteren, de effectiviteit ervan te evalueren, en als ze tekortschieten, blijf kalm en ga over op een andere aanpak.
Het opnemen van een vorig bestaan

Nadat je een vorig leven met succes hebt opgelost, vindt er een merkbare verschuiving plaats in de energie die voorheen stagneerde. Deze transformatie brengt een gevoel van momentum, een natuurlijke stroom en een opkomst van hervonden bevrijding en potentieel teweeg. De energie van de ziel, ooit gevangen in een onopgelost bestaan, wordt eindelijk vrijgelaten. In de taal van de symboliek manifesteert deze bevrijde energie zich vaak als een ongerepte bol of een kostbare edelsteen. Maak gebruik van deze gerevitaliseerde energie en volg zijn pad langs de zilveren draad, volg de reis naar het vorige leven en keer terug naar het innerlijke landschap waar je deze transformerende kracht aanvankelijk tegenkwam.

In de bol of edelsteen liggen de diepgaande wijsheid, volwassenheid, gaven en cruciale ervaringen uit een vorig leven verborgen die voorheen ontoegankelijk waren vanwege hun verwikkeling met onopgeloste zaken in dit huidige leven. Laat de sfeer je innerlijke landschap binnendringen en de essentie ervan volledig in je huidige zelf opnemen. Het is niet een kwestie van het zelf van het verleden overnemen, maar eerder het geheel ervan in je wezen omarmen.
Binnenin jou verblijft de essentie die óf verdwenen is, óf zal verdwijnen zodra je het rijk assimileert. De onverwerkte energie uit je vorige leven wordt geabsorbeerd, waardoor je de kans krijgt om nieuwe paden te bewandelen en de patronen uit te roeien die in dat vorige bestaan ​​zijn blijven hangen. Door dit te doen, corrigeer je de beslissingen die je hebt genomen in levens vóór je huidige.

Het proces van het integreren van vorige levens kan verrassend snel en moeiteloos verlopen in vergelijking met andere vormen van genezing. De diepgaande genezing vindt plaats op een zo diep niveau van de ziel dat je merkt dat dit verandert natuurlijk gebeuren zonder enige opzettelijke inspanning van uw kant. Het is nuttig om je bewust te blijven van het integratieproces en de vrijgekomen energie bewust te benutten voor je eigen groei en transformatie.
Omarm de transformerende kracht die het leven voor je in petto heeft.

In plaats van een kleine aanpassing te accepteren, heb je de kracht om opzettelijk deel te nemen aan het genezingsproces en diepgaandere transformaties in je leven te genereren. Vraag jezelf af: “Hoe beïnvloedt deze genezing de essentie van mijn wezen?” Gewapend met de wetenschap dat er een fundamentele verschuiving heeft plaatsgevonden in mijn zelfgevoel, welke acties kan ik ondernemen of juist niet ondernemen om deze transformerende verandering op authentieke wijze te belichamen?

Door een verband te leggen met de oplossing van een vorig bestaan, garandeer je dat je de fouten die je tijdens dat vorige leven hebt begaan, niet in je huidige zult herhalen. Genezing uit vorige levens benadrukt, meer dan welke andere vorm van genezing dan ook, het belang van het verwerven van kennis, het assimileren ervan en het toepassen ervan in je daden. Het is onlogisch om te geloven dat je talloze levens lang dezelfde fouten kunt blijven herhalen.
De ultieme uitdrukking van het uitoefenen van uw persoonlijke keuzevrijheid als mens wordt aantoonbaar bereikt wanneer u ervoor kiest dit bestaan ​​te beëindigen. Als u nadenkt over de veelheid aan prachtige fouten die u hebt begaan en vervolgens hebt rechtgezet, zult u ongetwijfeld nieuwe inzichten en nieuwe zegeningen krijgen die je in uw toekomstige incarnaties kunt omarmen.