LyluahWat is een nieuwetijdskind?

Wat is een nieuwetijdskind?

Een nieuwetijdskind is heldervoelend, empathisch en telepathisch. Nieuwetijdskinderen pikken gemakkelijk gevoelens op van anderen. De grens tussen de zintuiglijk waarneembare wereld en de onzichtbare’ wereld van gevoelens, stemmingen en energieën is heel vloeiend voor hen. Ze nemen “de binnenkant” makkelijker waar en laten zich niet misleiden door uiterlijk gedrag dat niet strookt met wat er zich innerlijk afspeelt. Hun intuïtieve waarneming is trefzeker.

Nieuwetijdskinderen zijn vredestichters: ze voelen de impuls om tegengestelde belangen te willen verzoenen, harmonie te creëren en conflicten bij te leggen. Tezamen met hun intuïtieve vermogens leidt dit er vaak toe dat deze kinderen vroeg oud en volwassen zijn: ze begrijpen hun ouders soms beter dan deze zichzelf of elkaar begrijpen en ze proberen hen vaak te helpen of een brug te slaan tussen beiden. Ze worden in hun gevoel ‘de ouder van hun ouders’ en kunnen gaan zich identificeren met deze helpende, therapeutische rol. Een deel van hun onbevangen kind-zijn kan daarmee verloren gaan.

Een nieuwetijdskind is idealistisch. Nieuwetijdskinderen zijn spiritueel, diepzinnig en fantasierijk. Ze worden geïnspireerd door idealen als gelijkheid, broederschap en respect voor de natuur. In hun aura zie je vaak dat de hoogte van twee chakra s wijd open staan: ze kunnen daardoor veel inspiratie, inzicht en enthousiasme ervaren. Maar vaak zie je ook dat deze energie niet (helemaal) geaard is, wat zich uit in zweverigheid, rusteloosheid, dromerigheid of gebrek aan realiteitszin.

Nieuwetijdskinderen zijn meer gevoelsmatig dan rationeel ingesteld. Ze hebben moeite met vooropgestelde structuren en mentale kaders die weinig ruimte laten voor intuïtie, onvoorspelbaarheid en individualiteit. Eigenlijk zijn zij hier om ons te leren breken met een traditie van overmatig denken en analyseren. Nu is het zo dat alle kinderen tot op zekere hoogte gevoelswezens zijn, maar wat nieuwetijdskinderen onderscheidt is dat het voor hen lichamelijk en emotioneel onmogelijk is zich aan te passen aan een te zeer op ratio gebaseerde omgeving. Zij worden dan letterlijk ziek of vertonen ernstige gedragsstoornissen. Zij zitten als het ware met één been al zo sterk verankerd in een hartbewustzijn, dat zij niet meer terug kunnen.

Mede vanwege dit sterke intuïtieve bewustzijn en hun onvermogen zich aan te passen, kan een nieuwetijdskind overkomen als rebels, “anders” of eigenzinnig. Feitelijk is het niet hun intentie opstandig te zijn. Zij willen gewoon zichzelf zijn. Maar als daar geen ruimte voor is, kunnen het drop-outs worden, eenlingen die aan de rand van de maatschappij leven.
Omdat zij minder door angst en zelfbehoud worden aangedreven, zijn ze minder gevoelig voor dwang, autoriteit en discipline. Toch kunnen ze intens lijden en in verwarring raken door het onbegrip dat ze ontmoeten. Ze kunnen zich daardoor vervreemd en eenzaam voelen en zich afvragen wat eigenlijk de zin is van hun aanwezigheid op aarde. Als ze echter wel hun plek vinden en hun creatieve en spirituele energie tot uitdrukking brengen, zijn ze in hun ideeën origineel en inspirerend en in hun omgang met mensen zachtmoedig, loyaal en niet-competitief.

Problemen die nieuwetijdskinderen ervaren

In de opsomming van deze eigenschappen, wordt meteen ook duidelijk hoe de problemen eruit zien waarmee nieuwetijdskinderen te maken (kunnen) krijgen. Het grootste probleem dat zij ontmoeten is dat hun energie niet goed wordt herkend en begrepen door de omgeving, waardoor zij zichzelf onvoldoende tot uitdrukking kunnen brengen. Als hier de communicatie hapert, als er een wezenlijk misverstaan is van hun energie, kunnen er verschillende “gedragsstoornissen” ontstaan.

Kinderen kunnen opstandig, driftig en moeilijk handelbaar worden. Ze voelen zich niet gezien en gehoord en willen eigenlijk “nee” zeggen, maar weten niet precies hoe. Het ontbreekt hen nog aan expressievaardigheden. Wat er gebeurt na verloop van tijd is dat zij zelf ook niet meer snappen wat hen precies beweegt. Als hun innerlijk leven niet gespiegeld wordt door een omgeving die het benoemt en helpt tot manifestatie te brengen, raken kinderen in zichzelf opgesloten met hun “anders zijn”. Ze kunnen dan moeilijk, irrationeel of onhandelbaar lijken, en het vergt veel aandacht en inzicht om te begrijpen wat er in deze kinderen omgaat, want vaak weten ze het zelf ook niet meer.

Het kan ook zijn dat kinderen die zich emotioneel niet welkom voelen, zich terugtrekken en afsluiten voor de omgeving. Ze reageren zich niet af in druk of opstandig gedrag. Ze zitten in hun binnenwereldje en zijn moeilijk bereikbaar voor de ouders of andere personen. Er zit vaak een intense gevoeligheid in deze kinderen, die, tesamen met het onbegrip dat zij ervaren voor hun manier van zijn, uitmondt in een “dichtklappen van het gevoel”. Deze reactie wordt wel met de term autisme (of autisme-gerelateerde stoornis) aangeduid. Het is een paradox dat autistische kinderen niet-empathisch worden genoemd (d.i. niet in staat tot het zich inleven in anderen). Ze zijn zonder uitzondering zeer gevoelig. Je zou kunnen zeggen dat zij zodanig moeite hebben met het vasthouden van de grenzen van hun eigen ik, dat zij het zich niet kunnen permitteren met hun bewustzijn invoelend uit te reiken naar een ander. Zij hebben het gevoel dat hun wereld dan zal instorten, alsof alles in een chaos zal verzanden en zij zichzelf niet meer terug kunnen vinden. Aan het niet-empathische gedrag van een autistisch kind ligt juist een enorm grote gevoeligheid ten grondslag en dus juist een zeer grote ontvankelijkheid voor andermans energie. Het is in reactie hierop dat een autistisch kind zich meent te moeten beschermen en zich gevoelsmatig afsluit. Het niet-empathische gedrag dat je ziet bij een autistisch kind is dus een overlevingsmechanisme en geen wezenlijke eigenschap van de inwonende ziel.

Nieuwetijdskinderen van de Nieuwe Wereld

Veel mensen zeggen dat deze kinderen speciaal zijn; ik verkies te zeggen dat allekinderen speciaal zijn, maar dat deze verschillend zijn. Het meest opvallende is, dat deze kinderen zich herinneren wie ze zijn; ze herinneren zich andere levens en dikwijls waar ze vandaan komen. Ze weten dat ze een doel hier op deze planeet hebben.

Daar deze “Kinderen van de Nieuwe Aarde” niet geboren werden met de zogenaamde sluier die niet-nieuwetijdskinderen hebben, kunnen ze dikwijls de kleuren rond levende dingen zien, alsook levensvormen die de rest van ons niet kunnen zien. In de ogen kijkend van een nieuwetijdskind, is het alsof men een wijze oude ziel ziet. Inderdaad, veel van hen zijn oude zielen op deze planeet, maar er zijn ook sommige nieuwetijdskinderen die hier voor de eerste keer zijn. Ze komen met specialiteiten; wijsheid die naar voren komt op de gepaste tijd. Deze kinderen komen als “systeem krakers”. Dat is hoe ze zijn bedoeld en daardoor passen ze niet altijd in vastgestelde systemen, dat is de reden waarom velen van hen gewoonweg weigeren om mee te doen. Traditionele linker hersenhelft gerichte onderwijsinstituten voldoen niet aan hun behoeften. Daar zij dikwijls een groter geheel zien, ze zien meer in een creatieve aanpak om problemen op te lossen, ze weigeren in de rij te staan, en wensen niet op een papagaaien manier hun leraren na te bootsen. Omdat een nieuwetijdskind zich herinnert wie hij/zij is, hebben ze niet dezelfde zelfbewustzijn waarden die andere hebben. Ouders en leraren kunnen hen niet schuldig doen voelen of hen manipuleren. Ze kijken er dwars doorheen en roepen de volwassenen op appèl. Daarom kunnen ze eenvoudigweg niet opgevoed worden zoals hun ouders vroeger. Dit kan leiden tot veel frustratie aan beide kanten. Het is daarom sterk aan te raden deze kinderen altijd met het respect dat hun toekomt te behandelen. Het is belangrijk om ons te herinneren dat ze nog altijd mensenkinderen zijn, en daarom nog leiding nodig hebben en leeftijdsgebonden beperkingen hebben. Zelfs dan moeten ze aangesproken en behandeld worden met respect en waardigheid. Een nieuwetijdskind keuzes aanbieden, indien ze aanwezig zijn, is een zekere manier om hun medewerking te verkrijgen. Ze willen erkend, gehoord, en in het nemen van beslissingen gekend worden. Verklaar hen (zonder neerbuigend te zijn) hoe je je voelt en wat je van hen wilt en waarom. Behandel ze niet als kinderen.

Over het opvoeden van een Nieuwetijdskind

Wij moeten nog leren accepteren dat kinderen van onze tijd anders in elkaar zitten.
De enige manier waarop je een nieuwetijdskind kunt helpen is door te beseffen dat zij O.K. zijn juist zoals ze zijn. Dan ben je misschien bereid om jezelf hetzelfde geschenk te geven. Dan zou je beseffen dat jij O.K. bent juist zoals je bent. Je hoeft niets te veranderen. Dat zal jou naar vrijheid leiden. Je hoeft nergens naar toe te gaan of ook maar iets te doen. Dat zal jou naar verlichting leiden. Wanneer je je geest toestaat met licht gevuld te worden, geef je je nieuwetijdskind toestemming hetzelfde te doen.

Nog vaak is het zo in de maatschappij dat er in de opvoeding en het onderwijs vanuit wordt gegaan dat een kind niks weet, dat het een onbeschreven blad is dat van alles bijgebracht moet worden, dat het klein is, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Dit is een grote vergissing. Nieuwetijdskinderen zijn rijpe, volwassen zielen. Op innerlijk niveau zijn ze net zo oud als hun ouders.  Snap je dat dit bijzonder is? Alleen al dit besef heeft een krachtig effect op de manier waarop je met deze kinderen omgaat. En dit effect laat zich niet alleen gelden binnen het eigen gezin, maar het beïnvloedt ook het collectieve bewustzijn op aarde. Hoe meer ouders zo gaan kijken naar hun kinderen, hoe meer er open wordt gestaan voor de nieuwe energie die de kinderen komen brengen. Daardoor zullen veranderingen op gang worden gebracht in de geneeskunde, in de psychologie en in het onderwijs.

De verbinding met een ongeboren nieuwetijdskind

Vaak legt een nieuwetijdskind al voor hun geboorte een verbinding met de moeder en soms ook met de vader. Meestal gebeurt dat op zo’n stille manier, dat ouders het zich niet bewust worden, maar even vaak worden ouders het zich wel bewust. Zo geven sommige nieuwetijdskinderen tijdens de zwangerschap van hun moeder alvast de naam door die ze (willen) hebben. Dat doen ze in een droom, maar bijvoorbeeld ook zo, dat een ouder plotseling vanbinnen een naam hoort/voelt/weet, en tegelijk meteen weet: dát is de naam van mijn kind.
Andere keren laten ze hun moeder alvast iets van hun wezen ervaren en dat is iets dat op vele moeders een diepe indruk maakt. Weer andere moeders voelen zich in de tijd van de zwangerschap als het ware ‘opgetild’, alsof ze in een andere sfeer, in een ander bewustzijn verheven worden. 

Verheerlijking van het Nieuwetijdskind

Een storende trend is de verheerlijking van het ‘space-achtige’ en ‘ongegronde’ kind. En dit wordt als iets speciaals en wonderbaarlijks gezien. Wel, een kind dat zich buiten de realiteit begeeft of onverbonden is, is een ongelukkig en miserabel kind en het beste dat je kunt doen voor het kind is het te helpen gronden en snel ook.

De behoeften van deze kinderen bestaat uit het zich veilig genoeg voelen om volledig gegrond te kunnen zijn en hier, om zich te verbinden met andere mensen en andere kinderen en volledig van het leven te genieten. Niet om rond te drijven en zich buiten de realiteit te begeven, zonder verbintenis.

Laten we stoppen ‘speciaal’ en ‘anders’ zijn te verheerlijken en aanvangen te zien wat deze kinderen ons werkelijk zeggen. De boodschap van het Hart is Bekrachtiging voor Allen. Laten we aanvangen te werken aan de bekrachtiging van onze kinderen, zij zijn de toekomst. En we bekrachtigen ze door liefde en onvoorwaardelijke acceptatie van ALLE kinderen.

Meer kenmerken van nieuwetijdskinderen:

dit zijn kenmerken van het nieuwetijdskind  zoals ze al in de eind jaren 90 voor het eerst verschenen op het internet. Ik geef zelf de voorkeur aan bovenstaande, maar deze kenmerken zijn zeker nog vaak van toepassing:

 • Ze huilen vaak als baby
 • Ze doen wijze uitspraken voor hun leeftijd
 • Ze benaderen alles vanuit hun emotie
 • Ze leven vanuit de eigen wijsheid
 • Ze zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen en nemen deze soms over
 • Ze kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Ze hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid
 • Ze zijn druk (ADHD) of juist teruggetrokken
 • Ze hebben moeite met de motoriek
 • Ze zijn dromerig
 • Ze komen vaak met originele oplossingen waaraan niemand had gedacht
 • Ze reageren sterk intuïtief
 • Ze hebben soms paranormale ervaringen
 • Ze hebben soms dyslexie of dyscalculie
 • Ze hebben vaak voedselintoleranties
 • Ze hebben eczeem, allergieën of andersoortige huidaandoeningen
 • Ze hebben soms astma
 • Ze hebben een sterke binding met de natuur en vaak zijn ze vegetariër uit overtuiging
 • Ze hebben vaak verschil in ontwikkelsnelheid tussen taal en rekenvaardigheden, motorische en intellectuele en sociale vaardigheden.
 • Ze kunnen soms zeer driftig zijn als ze niet begrepen worden
 • Ze zijn soms heel bang voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen
 • Ze hebben regelmatig slaapproblemen en zijn verdrietig en/of angstig
 • Ze zijn soms hoogbegaafd

Gewenst gedrag naar Nieuwetijdskinderen toe:

 • Behandel ze met respect, erken hun rol in de familie
 • Help ze om hun eigen disciplinaire oplossingen te creëren
 • Geef ze altijd keuzes, in alles
 • Betuttel ze nooit en lach ze nooit uit
 • Leg altijd uit waarom ze dingen moeten doen. Als het voor jezelf belachelijk klinkt dan doet dit het ook voor hen. Verander het dan, ze zullen dit respecteren. Ze weten direct wanneer je eerlijk bent dus probeer geen dingen te verzinnen en zeg gewoon dat je er vandaag geen zin in hebt omdat je moe bent
 • Word partners van ze in hun eigen opvoeding
 • Vanaf baby, leg alles uit wat en waarom je het aan het doen bent. Ze zullen je niet direct begrijpen maar voelen wel dat je hun bewustzijn respecteert. Het helpt ze enorm wanneer ze gaan praten
 • Als er toch problemen ontstaan ga dan ook naar iemand die ze begrijpt voordat je ze medicijnen geeft
 • Alle Nieuwetijdskinderen reageren bijzonder goed op Homeopathie, Bach remedies en Reiki. Als dit door therapeuten wordt gedaan waar ze zich thuis voelen kan men in korte tijd verbijsterende resultaten zien
 • Geef ze onder alle omstandigheden hulp en voorkom negatieve kritiek. Laat altijd weten dat je ze ondersteunt in hun proces. Ze zullen je vaak direct tegenspreken of hun commentaar laten weten. Geniet en vier de successen. Laat ze dingen doen zonder overdreven aanmoediging
 • Vertel ze niet wie ze nu zijn of wat ze later zullen worden. Ze weten al precies wat ze gaan doen. Laat ze zelf beslissen waar ze in geïnteresseerd zijn. Forceer ze niet in een familiebedrijf. De kinderen zijn beslist geen volgers.
 • Behandel ze gelijkwaardig en wees als een goede vriend(in) voor ze.